Inici / Contacte

Contacte

Contacta amb nosaltres

Contacta amb el setmanari i fes-nos arribar les teues propostes, intentarem respondre el més prompte possible.

       Protecció de dades de caràcter personal *

    L'Ajuntament de Vinaròs, en compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals facilitades per les persones participants seran tractades per l’Ajuntament de Vinaròs, en qualitat de responsable de tractament, amb la finalitat de gestionar la concessió dels premis regulats en aquestes bases.

    La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica en la necessitat de compliment d’una missió d’interés públic i el compliment de les obligacions legals que se'n deriven. Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual s’han obtingut i determinar possibles responsabilitats que se’n puguen derivar. Serà d’aplicació el que disposa la normativa d’arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades es podran conservar amb les següents finalitats: arxiu d’interés públic, estadística, investigació científica i històrica.Les dades no seran cedides a tercers, excepte a les entitats públiques o privades quan siga necessari o obligatori cedir-les per a poder gestionar la concessió dels premis, així com en els supòsits previstos en la llei.

    Les persones interessades podran exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició. Per a això hauran de presentar un escrit a través del registre de l’Ajuntament. En l’escrit haurà d’especificar quin dels drets sol·liciten que siga satisfet i s'haurà d’acompanyar amb una fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el dret a la protecció de dades personals, podran interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es)