Inici / Reglament del Setmanari

Reglament del Setmanari

Anunci aprovació definitiva Reglament Setmanari Vinaròs

Aprovat inicialment pel Ple de la Corporació el dia 22 d’octubre de 2015 el Reglament de Funcionament del Setmanari Vinaròs, havent-se resolt les al·legacions presentades durant el termini d’exposició pública pel Ple de la Corporació de la sessió celebrada el dia 17 de desembre de 2015, aquest Reglament s’entén definitivament aprovat, per la qual cosa es procedeix a la publicació del text íntegre del mateix:”

Reglament del funcionament del Setmanari Vinaròs

Exposició de motius

L’Ajuntament de Vinaròs compta, des de l’any 1957, amb un Butlletí d’Informació Municipal, el setmanari Vinaròs, conegut popularment com “El Diariet”. Aquest compleix la tasca de ser el medi de difusió de l’activitat interna de l’Ajuntament, però també de la realitat social, política, cultural, ciutadana i esportiva del municipi.

Atès el dinamisme i la pluralitat de l’activitat del setmanari, s’ha vist convenient actualitzar la seua reglamentació, recollint els aspectes fonamentals del seu funcionament, la seua naturalesa i principis, la garantia de pluralisme en el seu àmbit d’actuació, els fins que l’han de regir, els òrgans que el componen, així com les normes relatives a la publicitat i propaganda que s’hi insereix, la gestió tècnica, la publicació, la distribució i la venda.

Art. 1. Naturalesa i principis.

L’Ajuntament de Vinaròs, tindrà un servei informatiu propi, que, sota la denominació de “Vinaròs. Setmanari d’informació local”, donarà difusió de l’activitat administrativa municipal, així com de la realitat social del municipi, guiat per criteris de transparència i pluralitat.

L’activitat del setmanari es regirà pels principis d’igualtat, llibertat, democràcia, foment de la convivència, pluralisme polític i social, transparència, integració de col·lectius desfavorits i solidaritat.

La publicació tindrà una periodicitat setmanal, sense perjudici de la possibilitat de publicar-se números especials fora d’aquesta periodicitat. En virtut de les decisions pressupostàries i, tenint en compte el creixement d’altres canals de comunicació, l’Ajuntament podrà proposar una altra periodicitat.

Art.2. Fins.

Seran fins propis del setmanari, els següents:

 1. Informar sobre l’activitat de l’Ajuntament del Vinaròs i dels seus organismes autònoms amb la màxima transparència.
 2. Difondre les convocatòries públiques realitzades per l’Ajuntament, la qual cosa inclourà licitacions de contractes, subvencions, ofertes de treball i qualsevol altre procediment de concurrència competitiva.
 3. Informar sobre l’activitat d’altres administracions públiques, que puguen ser d’interès per a la població de Vinaròs.
 4. Fomentar la participació ciutadana, amb especial difusió de les activitats promogudes per associacions i col·lectius del municipi que fomenten la cultura, la defensa del medi ambient, l’esport o la participació social; amb una sensibilitat especial cap a aquells ens que lluiten contra qualsevol tipus de discriminació per raons de naixement, ètnia, sexe, orientació sexual o altra circumstància personal o social.
 5. Promoure el pluralisme polític i social, garantint la igualtat d’accés de tots els ciutadans i ciutadanes i evitant el partidisme de les informacions.
 6. Dedicar especial atenció a l’estudi i desenvolupament de la cultura i història locals.
 7. Fomentar la normalització lingüística en el municipi de Vinaròs.
 8. Difondre informacions d’àmbit comarcal o supracomarcal, que puguen ser d’interès local.
 9. Servir de mitjà d’enllaç i comunicació amb els municipis veïns, atesos els llaços històrics, culturals, lingüístics i socials que ens uneixen.
 10. A informar sota criteris de rigorositat, fent un tractament contrastat i equilibrat de les informacions més destacades i donant veu als principals protagonistes.

Art. 3. Llengua.

Per tal de consolidar la normalització lingüística local, la llengua d’ús de la publicació és el valencià, encara que podran utilitzar-se en apartats concrets les dos llengües declarades oficials per l’Estatut d’Autonomia. Així mateix, es podran incloure escrits en altres idiomes atenent a l’origen de les persones nouvingudes. En tot cas és prendrà cura d’utilitzar un llenguatge no sexista ni discriminatori i un ton correcte.

Art. 4. Gestió i tutela.

El setmanari es gestionarà de manera directa, sense perjudici de poder contractar concretes funcions, ateses les necessitats municipals.

La dependència orgànica i funcional del setmanari ve atribuïda a la Regidoria competent en matèria de Cultura i els serveis administratius i tècnics vinculats a la mateixa per delegació de l’Alcaldia.

La Junta de Govern Local exercirà les funcions de tutela de l’activitat ordinària del setmanari.

Art. 5. Òrgans.

 1. El funcionament del setmanari s’estructurarà d’acord amb el següent organigrama:
  • a) Director/a. El càrrec correspon a l’Alcaldia de la Corporació o persona en qui delegue. Aquesta delegació es farà prèvia proposta consensuada dels diversos grups polítics que composen la Corporació. Si no és possible arribar a un acord per majoria en un període màxim de tres mesos, l’Alcaldia acordarà el nomenament a proposta de la Regidoria competent en matèria de Cultura ratificada per la majoria absoluta del Ple de la Corporació.
  • b) Vicedirector/a. Si la persona nomenada director/a ho considera adient podrà proposar a l’Ajuntament el nomenament d’un vicedirector/a que done suport a la seua tasca. Aquest serà nomenat per Decret de l’Alcaldia.
  • c) Cap de Redacció. Les funcions del/ de la Cap de Redacció seran de caràcter tècnic. L’Alcaldia acordarà el nomenament, a proposta de la Regidoria competent en matèria de Cultura ratificada per la majoria absoluta del Ple de la Corporació.
  • d) Col·laboradors/es. Persones que col·laboren de forma assídua en el Setmanari. Estaran designats per la Direcció i en cap cas es publicaran de forma sistemàtica col·laboracions no demanades o acordades.
  • e) Consell de Redacció. El Consell de Redacció Estarà integrat per les següents persones:
   • El/la director/a.
   • El/la vicedirector/a, cas que siga nomenat/da i en substitució del/de la director/a.
   • Un/a representant de cada un dels grups municipals amb representació a l’Ajuntament, que no siga regidor.
   • el/la Cap de redacció.
  • El Consell de Redacció supervisarà l’acompliment del reglament del setmanari. Es reunirà setmanalment, i totes les vegades que ho crega necessari la Direcció o quan la meitat més un del total del Consell ho sol·licite a la Direcció. Entres els seus membres es nomenarà a un que actuarà com a secretari i aixecarà acta de totes les reunions. La seu social serà l’Ajuntament de Vinaròs o qualsevol local habilitat a l’efecte.
  • Els membres del Consell de Redacció es comprometen a no fer ús de les opinions rebudes fins la seua publicació el dissabte següent i a guardar confidencialitat sobre les discussions de l’òrgan.
 2. La condició de director/a, vicedirector/a i col·laboradors/es tindrà un caràcter desinteressat i honorífic, amb un compromís cívic i social per part de les persones que desenvolupen el càrrec, sense que es derive cap tipus de relació contractual, professional o laboral entre els designats i l’Ajuntament, i sense que puga existir cap tipus de retribució, indemnització o compensació econòmica al respecte.

Art. 6. Rebuda d’originals.

 1. Els originals dels col·laboradors s’hauran d’enviar per correu electrònic. Excepcionalment podran entregar-se en qualsevol altre suport que facilite el seu tractament.
 2. Els articles d’opinió dels grups polítics municipals, en l’espai reservat a l’efecte, no podran ser modificats pel Consell de Redacció sempre que s’adapten al format de publicació establertes al present reglament. Aquests partits polítics vetllaran perquè el seu contingut es mantinga dins dels usos de convivència i respecte personal que ha d’imperar en la vida pública i seran responsables del contingut dels articles.
 3. Les informacions dels grups polítics municipals es referiran exclusivament a la seva activitat en la Corporació i en el municipi, i no podran utilitzar-se per a la propaganda dels partits polítics o coalicions electorals pels quals es presenten a les eleccions. S’entén, doncs, que la propaganda política queda exclosa dels mitjans de comunicació públics, especialment durant les campanyes electorals, a les quals els és d’aplicació la corresponent normativa de règim electoral general.
 4. Els escrits d’opinió dels partits sense representació municipal, associacions i particulars disposaran d’un màxim de 25 línies escrites en Times New Roman amb grandària de lletra 12. La presentació sempre s’atendrà en titulació, presentació i tipografia al disseny general del setmanari.
 5. L’últim dia d’acceptació d’originals serà el dimarts a les 18 hores, llevat dels dies que prèviament s’avise per motius de dies festius. Quan els escrits no tinguen format electrònic aquest termini s’avançarà 24 hores. Qualsevol article d’opinió, siga de grups polítics municipals, partits sense representació municipal, associacions o particulars, que no arribe en el termini indicat no es publicarà.

Art. 7. Publicació d’originals.

 1. Articles d’opinió
  1. Grups polítics municipals. Els grups polítics municipals, que són aquells que es constitueixen a l’empara de l’art. 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, disposaran lliurement d’un espai fixat per la Direcció i que serà igual per a tots els grups amb representació a l’Ajuntament. Els articles vindran signats per un o varis regidors/es o avalats per un responsable del grup. Donat que es tracta d’un espai d’articles d’opinió no es publicaran cartells o proclames sinó articles redactats (poden estar acompanyats de fotografies sense peu) que s’ajustaran a la tipografia habitual del setmanari en allò referent a presentació, títol i grandària de lletra. El contingut no es modificarà però s’adaptarà sempre al format de la secció, com és norma a totes les publicacions.
  2. Altres opinions. S’estableix una pàgina setmanal en la que es publicaran els articles amb el següent ordre de preferència:
   • Primer. Partits polítics sense representació municipal.
   • Segon. Associacions de veïns i col·lectius reconeguts legalment.
   • Tercer. Resta d’articles d’opinió.
    • En aquest apartat s’haurà de tenir en compte el que anteriorment s’assenyala per als articles dels grups polítics municipals.
    • En cas de manca d’espai per a tots els articles rebuts, i amb l’objectiu de garantir la pluralitat i l’accés en igualtat de condicions, tindran prioritat en la publicació els articles d’aquells partits sense representació municipal i les associacions de veïns que no hagueren publicat la setmana anterior. Podrà ampliar-se l’espai assignat a la pàgina d’opinió però respectant sempre el caràcter no polític del setmanari.
    • Els autors dels escrits de les associacions i col·lectius han d’estar identificats i figuraran al costat del nom dels mateixos.
 2. Col·laboracions
  • Han d’estar referides a actualitat local o a actes realitzats a la nostra ciutat.
   Els articles d’opinió hauran de respectar en forma i fons les normes de convivència, respecte i qualitat establertes per al setmanari.
  • Els particulars que no siguen col·laboradors reconeguts del setmanari veuran els seus escrits publicats d’acord amb els criteris de rotació establerts pels òrgans del setmanari. Aquesta rotació en cap cas serà setmanal, per tal de diferenciar-ho dels escrits dels col.laboradors.
  • Les opinions als articles d’opinió no tenen perquè identificar-se amb les dels grups municipals, ni amb la Direcció, cap de Redacció o col·laboradors/es. No es publicaran articles que puguen ser constitutius de delicte o falta regulats legalment. En aquest sentit, la Direcció tindrà la responsabilitat última de la publicació d’articles, amb deliberació prèvia del Consell de Redacció, que contemplarà, a més del reconeixement de la llibertat d’expressió, aspectes com el tractament de la llengua i un llenguatge que evite l’insult o que incite a l’odi, la xenofòbia, l’homofòbia o qualsevol menyspreu a les persones i que respecte el dret a l’honor, la intimitat i la vida privada dels al·ludits.
 3. Períodes electorals.
  • D’acord amb la normativa de règim electoral general, no es contractaran espais de publicitat electoral en el Setmanari, atés que es tracta d’un mitjà de comunicació de titularitat pública. Als mitjans públics escrits no hi haurà propaganda electoral dels partits, incloent els espais dels grups municipals, que no es publicaran durant el període electoral.
  • Durant el període electoral, els òrgans de direcció del Setmanari hauran de garantir el respecte al pluralisme polític i social, així com a la igualtat, la proporcionalitat i la neutralitat informativa en tota la seua programació. S’entén per període electoral el comprès entre la data de publicació de la convocatòria de les eleccions en el butlletí oficial corresponent i el mateix dia de la votació.
  • Els òrgans de direcció del Setmanari sotmetran a la junta electoral competent el seu pla de cobertura informativa de la campanya electoral, el qual inclourà les activitats específiques de naturalesa electoral que es pretenguen realitzar, així com els criteris sobre la informació específica relativa a la campanya electoral.
 4. Llibertat d’expressió i llibre d’estil
  • La llibertat d’expressió de grups polítics municipals, partits, associacions i particulars serà objecte d’especial respecte i protecció, d’acord amb l’establert en l’article 20 de la Constitució.
  • Així mateix, la Direcció i el Consell de redacció vetllaran perquè els articles d’opinió, sense menyscapte de la plena llibertat d’expressió, conserven un to ajustat a les normes bàsiques de convivència i al respecte personal, d’acord amb els criteris que han d’imperar en la vida pública municipal.

Art. 8. Publicitat.

La publicitat al setmanari es regirà estrictament per la Llei 34/1988, d’11 de novembre de 1988, General de Publicitat, i resta de normativa d’aplicació.

El conjunt de la publicitat de cada número no podrà excedir d’una tercera part del contingut total de la publicació. Aquesta quantitat podrà ser ampliada o reduïda, sota consideració del Consell de Redacció als números especials.

Els preus per publicitat s’ajustaran als acords corresponents de l’Ajuntament de Vinaròs.
No tindran la consideració de publicitat les informacions oficials publicades per l’Ajuntament ni les informacions publicades per les associacions inscrites al Registre Municipal d’Associacions Veïnals.

La Direcció pot acordar destinar un espai limitat a una pàgina per a insertar “anuncis per paraules gratuïts” i que es regiran baix les normes establertes per a aquest tipus de publicitat i que s’indicaran en el propi Setmanari Vinaròs.

Art. 9. Gestió tècnica, impressió, distribució i venda.

La gestió tècnica (maquetació, fotografia, etc.), impressió, distribució i venda podrà dur-se a terme pel mateix Ajuntament o, quan aquest no dispose de mitjans suficients per a materialitzar-los, per empreses contractades i/o autoritzades a l’efecte. Aquestes empreses es determinaran per un procediment públic i s’hauran d’ajustar a les directrius marcades per l’Ajuntament.

La tirada i els preus de venda se subjectaran als acords corresponents de l’Ajuntament de Vinaròs.

Disposicions finals

Primera.- El present Reglament entrarà en vigor una vegada s’efectue la publicació del text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló i haja transcorregut el termini previst a l’art. 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Segona.- Queda derogat el Reglament de Funcionament del Setmanari Vinaròs aprovat pel Ple de la Corporació en data 19 d’octubre de 2011.

Tercera.- Queden derogades totes les disposicions, d’igual o inferior rang que s’oposen a l’articulat de la present norma.


BOP 158 – 24 de diciembre de 2015
Anunci aprovació definitiva Reglament Setmanari Vinaròs

Descarregar (PDF)